ΔΕΟ 25 Λογιστική

Το αντικείμενο αυτής της θεματικής ενότητας βοηθάει τον φοιτητή να έχει μία καλή επαφή με τις βασικές έννοιες της λογιστικής. Ο φοιτητής υποστηρίζεται ώστε να κατανοήσει καλύτερα και να ασχοληθεί περισσότερο εύκολα με την ενασχόληση του με την καταχώρηση των οικονομικών γεγονότων και την παροχή πληροφοριών που θα βοηθήσουν μία επιχείρηση.